marca 17, 2012

Wzór odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę

Napisanie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę nie jest takie trudne, jak na początku mogłoby się wydawać. Należy jednak pamiętać, że zwolniony ma tylko 7 dni, na dostarczenie odwołania  do odpowiedniego sądu pracy.
Dla wszystkich mam, którym w trakcie swojego urlopu wychowawczego wręczono bezpodstawnie wypowiedzenie umowy o pracę, zamieszczam wzór odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę - czyli pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne.

Miejscowość, data
                                                                                                              Nazwa i adres odpowiedniego sądu 
                                                                                                              do którego składamy odwołanie
   
Powód:                Jan Kowalski
                                                                                                         adres
                                                                                                             
Pozwany:           Pracodawca
                                                                                                        adres

Wartość przedmiotu sporu: ….. (wpisujemy wartość rocznych zarobków)
(słownie: …………………………………………………………….)

POZEW
o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne

Działając w imieniu własnym , niniejszym składam odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę z dnia ……………., doręczonego mi w dniu …………….. oraz wnoszę o:
1.     uznanie dokonanego wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne;
2.     nałożenie na pozwanego obowiązku na podstawie art. 4772 § 2 KPC dalszego zatrudniania mnie na dotychczasowym stanowisku do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy;
3.     zasądzenie od strony pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych;
4.     wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek określonych w art. 339 KPC;
5.     przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda;
6.   dopuszczenie oraz przeprowadzenie dowodów wymienionych w uzasadnieniu niniejszego pozwu, na okoliczności wskazane przy każdym wnioskowanym dowodzie;
7.     zobowiązanie strony pozwanej do przedłożenia pracowniczych akt osobowych dotyczących mojej osoby

UZASADNIENIE

W dniu ………… zostałam zatrudniona przez pozwaną na stanowisku ……………. w wymiarze pełnego etatu w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony.

Dowód: umowa o pracę na czas nieokreślony z dnia ………………. r.

Od dnia ………………w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przebywam na urlopie wychowawczym, który został mi udzielony na okres ……………, do dnia ………………………..

Dowód: wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego, złożonego u pracodawcy dnia……………………….

W dniu ……………….. pozwany wypowiedział mi umowę o pracę podając jako przyczynę wypowiedzenia ………………………...

Dowód: pismo rozwiązujące umowę o pracę z dnia ………………….

W mojej ocenie, powołując się na Art. 1861 KP podana przyczyna wypowiedzenia jest bezzasadna. Zgodnie z treścią tego przepisu pracodawca nie może rozwiązać ani wypowiedzieć umowy o pracę w okresie od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu, chyba, że nastąpi ogłoszenie upadłości lub likwidacja pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Żadna z powyższych przesłanek w przedmiotowej sprawie nie miała miejsca. Działanie pozwanego było więc sprzeczne z przepisami Kodeksu pracy.

Należy również zauważyć, iż z uwagi na fakt, że pozwany zatrudnia mniej niż 20 pracowników w przedmiotowej sprawie nie znajdą zastosowania przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. nr 90, poz. 844).

W świetle przedstawionych okoliczności niniejsze powództwo jest uzasadnione i zasługuje na uwzględnienie w całości.


__________________________________
Własnoręczny Podpis

Załączniki:
1.      odpis niniejszego pozwu dla strony przeciwnej wraz z załącznikami;
2.      odpis umowy o pracę na czas nieokreślony wraz z załącznikami;
3.      odpis pisma wypowiadającego umowę o pracę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz